พูดคุยเพื่อการขับเคลื่อน

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

สองวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ประชุมเยอะ (งานโบสถ์) ได้บทเรียนหลายอย่างขอมาบันทึกไว้ในนี้

  • อยากให้งานขยับต้องมีการพูดคุย ต้องมีการ meeting เพื่อการขับเคลื่อน
  • เมื่อมีกติกา การให้คำแนะนำหรือตัดสินใจก็ทำได้ง่าย
  • ฟังคนที่รู้กติกาหรือคนที่มีหลักการและน่าเชื่อถือแล้วจึงตัดสินใจ
  • การแก้ตัวเป็นเหตุให้ไม่ประสบความสำเร็จ
  • No Dream No Vision เราต้องเห็นภาพก่อนจึงจะเกิดขึ้นได้ มองความเป็นไปได้ ไม่ใช่มองปัญหา
  • พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำกรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า – พระธรรมเยเรมีห์ บทที่ 29 ข้อที่ 11 (ยรม29:11)

+++++++ 11-12/1/20 +++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s