Twitter ทวิตหุ้น

Reflection of the day : เขียนอย่างน้อย 3 สิ่งดีที่เกิดขึ้นหรือทำสำเร็จในแต่ละวันผ่าน Blog

+++++++++++++++++++++

  • Podcast EP183 https://soundcloud.com/charoenjit-c/ep183-5-update-tfex
  • ได้มีโอกาสได้บริการลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าที่เราดูแล แต่ก็ทำทุกอย่างได้ลุล่วง ช่วยเหลือลูกค้าจนครบถ้วนทุกขั้นตอนที่ลูกค้าต้องการ
  • วันนี้เปิดทวิตเตอร์ account ใหม่ชื่อว่า “ทวิตหุ้น” สำหรับสื่อสารสถานการณ์หุ้นไทยตลอดทั้งวัน เชื่อว่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่สร้างประโยชน์ได้ วันแรกมี 25 ทวีต มีคนติดตามแล้ว 5 คน

+++++++ 2/12/19 +++++++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s