Risk = cost

pexels-photo-59197.jpeg

Risk is what we pay as a cost for oppotunity. – Unknown

ความเสี่ยงเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไปเพื่อโอกาส

โอกาสทางธุรกิจ..

โอกาสทางการลงทุน..

โอกาสในความรัก..

ฯลฯ..

ทุกอย่างก็ต้องเสี่ยง

วันนี้ขอสื่อสารในมุมมองระมัดระวังบ้าง ในความเป็นจริงใช้ว่าเราจะจับจ่ายของได้ทุกอย่าง ทุนเราก็หมดได้เหมือนกัน

ขนาดจะจับจ่ายอะไรยังต้องคิดให้ดี

จะจ่ายเพื่อ oppotunity (โอกาส) คิดดีแล้วหรือยัง?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s