Surprise!!!

ecstatic-2821540_1280.png

ถ้าให้เรามาเล่านิทานแข่งกัน อาจจะเล่าได้ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าจะให้ดี ต้องเล่าเรื่องที่ตอนจบมี…

เซอร์ไพร์ส 

เราทุกคนชอบเรื่องเซอร์ไพร์ส โดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดี

ถ้าเป็นเรื่องดี ต้องปิดไม่ให้รู้กันสุดๆ ค่อยไปรู้ในตอนท้าย แบบนี้ตื่นเต้นดี

แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดี ต้องแก้ไข…ส่วนมากเราก็ชอบปิดบังกันไปจนสุดท้ายเช่นกัน กว่าจะรู้อีกที แก้ไขแทบไม่ทัน

ถ้าจะเซอร์ไพร์สกัน เราก็เซอร์ไพร์สกันเรื่องดีๆ ถ้าเรื่องที่ไม่ดี รีบเปิดเผยและแก้ไขกันดีกว่า…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s